Skip to main content

Transport d’ADR mercaderies perilloses

Requisits de seguretat

És fonamental complir els requeriments de seguretat establerts per la normativa vigent.

Aquests requeriments són:

Tots els transports assignats per al trasllat de mercaderies perilloses han de comptar amb dos panells ben visibles, un davant i un darrere. Aquest cartell, conegut com a “Senyal V-11”, compta amb una forma rectangular de color taronja amb números en dues línies i vores negres.
D’acord amb la CLASSE de la mercaderia s’ha de plasmar l’etiquetatge i el símbol adequat en un panell amb forma de rombe.
El conductor del vehicle ha de disposar de la formació apropiada per conduir amb els materials perillosos i saber respondre davant de qualsevol eventualitat que es pugui produir.
D‟altra banda, el vehicle haurà d‟haver passat les proves d‟inspecció establertes per llei per portar aquesta classe de mercaderia.
Durant el trajecte, el vehicle haurà de reduir la velocitat màxima a 10 km/h per sota del límit d’aquest tipus de vehicle segons el tipus de via.

Classes de mercaderies perilloses

Com esmentat anteriorment, l’ONU utilitza unes Normes Model per classificar les mercaderies perilloses en 9 classes diferents, segons el seu nivell de perillositat tenint en compte la seva naturalesa.

A continuació, repassarem cadascuna d’elles:

CLASSE 1: Explosius

Les mercaderies perilloses classificades com a explosives tenen una composició molecular que està formulada de manera que canvien ràpidament d’estat sòlid a gasós, a molt alta temperatura, generant un impacte brusc i violent.

Tot i tenir aquesta qualitat, la forma d’elaboració d’aquests productes n’assegura l’estabilitat sempre que no siguin sotmesos a fortes col·lisions o factors estimulants com una flama.

CLASSE 2: Gasos

Els gasos també representen un perill clar per a la salut i el medi ambient si no es duen a terme les precaucions adequades a l’hora del seu trasllat.

El transport d’aquesta mercaderia es fa a alta pressió, en estat líquid, per disminuir-ne el volum i aprofitar al màxim l’espai, i es pot moure més quantitat d’una vegada.

CLASSE 3: Líquids inflamables

Els líquids inflamables poden provenir de productes derivats del petroli per un procés industrial o natural.

La importància dels líquids inflamables recau en diversos àmbits essencials per a la humanitat, com ara el combustible que necessiten els vehicles terrestres, marítims i aeris.

A més d’altres materials i components per al desenvolupament o comoditat personal com les pintures, tintes, adhesius, entre d’altres.

CLASSE 4: Sòlids inflamables

Són totes aquelles matèries que cremen fàcilment, fins i tot més ràpid que altres combustibles d’origen orgànic.

Emeten molta calor i cremen de forma sobtada, generant gasos i vapors tòxics.

També s’inclouen dins aquesta classe tot líquid o sòlid que en entrar en contacte amb l’oxigen cremen immediatament, o quan entren en contacte a l’aigua produeixen un gas inflamable que podria arribar a cremar.

CLASSE 5: Substàncies oxidants

Les mercaderies perilloses classificades com a oxidants estan alhora dividides en dos grups: les matèries comburents i els peròxids orgànics.

Les matèries comburents tenen un alt contingut d’oxigen i reaccionen amb elements combustibles i inflamables. No depenen de l’oxigen convencional per cremar-se, ja que la seva composició subministra el seu propi oxigen per mantenir-se cremant.

Els peròxids orgànics són tots aquells materials que contenen a les seves propietats el carboni orgànic i el peròxid. Aquests, en combinar-se amb l’oxigen, poden cremar-se de manera independent.

Es caracteritzen per ser extremadament nocius per a la salut humana.

CLASSE 6: Substàncies tòxiques i infeccioses

Les substàncies tòxiques són verins químics perjudicials per a lorganisme de les persones. Cal evitar que entrin al nostre organisme, ja sigui per via tòpica (per la pell), respiratòria o digestiva (ingerint-los per la boca o el nas).

Per la seva banda, les substàncies perilloses de la CLASSE 6 contenen microorganismes que causen malalties infeccioses, un risc directe per a les persones i animals pels patògens.

CLASSE 7: Material radioactiu

Tot material que emeti una radiació que afecti i faci malbé el cos humà d’alguna manera està contemplat dins de la CLASSE 7.

Com que és una mercaderia perillosa d’alt nivell, l’embalatge i la cura de transport s’han de manejar seguint uns estàndards de seguretat molt elevats.

CLASSE 8: Corrosius

Els materials corrosius són enormement reactius al contacte amb objectes i la pròpia pell, destruint teixits i produint canvis irreversibles. Estan conformats per àcids i requereixen una manipulació especial depenent de la seva capacitat per danyar els materials.

CLASSE 9: Materials perillosos en general

En aquesta CLASSE 9 s’inclouen tots els materials que representin un risc per a la salut humana, ambiental i del propi transport, però no es trobin catalogats dins d

750

Conductors associats

60

Conductors dedicats

8500000

Anuals

28000

Instal·lacions

21500

Serveis anuals

    He llegit i accepto la Política de privacitat.